BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 264/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 1 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej.
Zarządzenie Nr 264/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 1 października 2013 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu
mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 /
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie lokalu mieszkalnego w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Zbójna.
2. Wyciąg z ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej zgodnie z treścią
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 264/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 1 października 2013 r.Wójt Gminy Zbójna
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.
Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego. Faktyczne przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wzniesiony 35 lat temu, w średnim stanie technicznym.

Nr lokalu Pow. lokalu
w m2 Pow. piwnicy
w m2 Udział w częściach wspólnych
i w gruncie Cena wywoławcza
w zł Wadium w zł Godzina przetargu
w dniu
04.11.2013 r.
10 66 3,92 76/1000 64.673,00 3.300 900

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna,
ul. Łomżyńska 64.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 31 października 2013 r.
Wadium należy uiścić, podając nr lokalu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ogłoszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i w Sołectwie Zbójna
oraz opublikowane na stronie internetowej: www.zbojna.powiatłomżyński.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 258/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 1 października 2013 r.


Wójt Gminy Zbójna
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.
Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego. Faktyczne przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wzniesiony 35 lat temu, w średnim stanie technicznym.

Nr lokalu Pow. lokalu
w m2 Pow. piwnicy
w m2 Udział w częściach wspólnych
i w gruncie Cena wywoławcza
w zł Wadium w zł Godzina przetargu
w dniu
04.11.2013 r.
10 66 3,92 76/1000 64.673,00 3.300 900

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna,
ul. Łomżyńska 64.
Ogłoszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i w Sołectwie Zbójna oraz opublikowane na stronie internetowej: www.zbojna.powiatłomżyński.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 paź 2013 08:42
Data opublikowania: środa, 2 paź 2013 08:44
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2013 11:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1169 razy