BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójne

Zarządzenie Nr 274/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 / oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 10 w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Zbójna.
2. Wyciąg z ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej zgodnie z treścią
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.
Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lis 2013 10:04
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2013 10:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 08:44
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 971 razy