BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)"

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 02.07.2021r. godz. 10:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał

otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

  Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 500 000,00 zł .

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 02.07.2021r. godz. 10:00) złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena ofertowa brutto

Gwarancja

1.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

990 437,52 zł

72 miesiące

 

Zbójna, dn.02.07.2021r.

 

 

Pliki do pobrania: