BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

" Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)",

Zbójna, dnia 21.07.2021r.

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n." Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

  1. Poligonowa 32

18-400 Łomża

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., gwarancja 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

 pkt.

Gwarancja

pkt.

Razem

 pkt.

1.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt

 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców .

 

 

Zamawiający informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: