BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 265/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kuziach Nr 88, będącej własnością Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 /
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej w Kuziach Nr 88, na działce Nr 258/3 o powierzchni 0,0567 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Kuzie.
2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 09:56
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 10:04
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2013 11:15
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 911 razy