BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zbójna, 10 listopada 2020 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział
               w postępowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NR I NA PYTANIA DO SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 606601-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.
na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zbójna.

 

Gmina Zbójna, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

 

 

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się
na terenach osuwiskowych ?

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy, lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych
do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ?

 

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy, na terenach wskazanych do ubezpieczenia od roku 1997 nie wystąpiła powódź.

 

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ?

 

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy, lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy Gmina posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów ?

 

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza wysypiska śmieci/sortownią odpadów.

 

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację, czy Gmina posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych ?

 

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że posiada sprzęt elektroniczny przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych np.  „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Sprzęt ten został przekazany do placówek oświatowych Gminy Zbójna, one natomiast mogą udostępniać sprzęt na podstawie umowy użyczenia uczniom/nauczycielom do użytku w gospodarstwach domowych, do nauki zdalnej.

 

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie
3 lata ?

 

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że informacja o wypłaconych odszkodowaniach
i rezerwach wykazana w Załączniku nr 6 do SIWZ to pełna, dostępna szkodowość za okres wskazany w załączniku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o innych szkodach.

 

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemnie?

 

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6 do SIWZ mogą być podziemne instalacje (patrz np. klauzula awarii instalacji i urządzeń technologicznych). Jednocześnie Zamawiający informuje,
że zgodnie z programem ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęte są również instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego
w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie?

 

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że wymagany zakres ubezpieczenia jest zbliżony
do obowiązującego przez ostatnie trzy lata. Jednocześnie Zamawiający wskazuje najistotniejsze zmiany:

  • dotychczas mienie było ubezpieczone na ryzykach nazwanych, podczas gdy wymagany obecnie zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka (all risk);
  • dotychczas obowiązywały oddzielne sumy gwarancyjne dot. ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (500 000,00 zł) i Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Dróg Publicznych (300 000,00 zł).

 

Pytanie nr 9:

Prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule automatycznego pokrycia?

 

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić PML. Jednocześnie Zamawiający informuje, że PML nie powinna przekroczyć 35 000 000,00 zł.

 

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość?

 

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że w ciągu 3 najbliższych lat planuje:

 

  • „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104483B w m. Wyk”, wartość 2 797 007,58zł.
  • „Przebudowa drogi gminnej Kuzie-Mingos”,  wartość: 1 007 457,09zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 104477 Popiołki – Cieciory Etap I i II”  wartość ok. 4 038 493,37zł.
  • „Przebudowa  i rozbudowa drogi gminnej nr 104480B i nr 104481B w miejscowości Siwiki” , wartość: 1 819 715,38 zł.
  • „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej”, wartość: 538 667,17zł.
  • „Centrum Kultury Kurpiowskiej”, wartość: 428 771,26zł
  • „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wartość ok. 206 840,00zł.

 

Pytanie nr 11:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 9.00 na dzień 20 listopada 2020 roku do godziny 9.00.

 

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień:

23.11.2020 r. godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

23.11.2020 r. godz. 9:15.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Zmiana treści SIWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników
i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

 

Pliki do pobrania: