BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
Ogłoszenie nr 540223255-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Zbójna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606601-N-2020
Data: 05/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbójna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067002500000, ul. ul. Łomżyńska  64, 18-416  Zbójna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 214 00 29, e-mail niewiadomska.zbojna@gmail.com, faks 86 214 00 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-11-16, godz:09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-11-23, godz:09:00

Pliki do pobrania: