BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Zbójna, dnia 04.12.2020 r.

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy Części I, Części II, Części III

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zbójna”

(nr ref. UE.271.5.2020)

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Gmina Zbójna niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą w Części I Zamówienia ofertę złożoną przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Oddział w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 4, 96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91. ust. 1. Ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w Części I Zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego – łącznie 85,50 pkt.

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty dotyczące realizacji Części I:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja w kryterium –

Cena

Punktacja w kryterium –

Klauzule dodatkowe

Punktacja w kryterium – Zwiększenie limitów odpowiedzialności

Łączna ilość punktów

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

70,00

11,20

4,30

85,50

2.

SALTUS TUW

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

62,19

6,80

7,80

76,79

3.

UNIQA TU S.A.

Przedstawicielstwo w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

56,14

4,40

8,80

69,34

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Gmina Zbójna niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą w Części II Zamówienia ofertę złożoną przez: Concordia Polska TU S.A., ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91. ust. 1. Ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w Części II Zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego – łącznie 91,50 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty dotyczące realizacji Części II:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja w kryterium –

Cena

Punktacja w kryterium –

Klauzule dodatkowe

Łączna ilość punktów

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

78,54

5,5

84,04

2.

Compensa TU S.A. VIG

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

62,18

1,5

63,68

3.

Concordia Polska TU S.A.

ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

90,00

1,5

91,50

4.

Balcia Insurance SE

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

w której imieniu i na rzecz działa

pełnomocnik:

RESO Europa Service Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 1

84,41

1,5

85,91

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Gmina Zbójna niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą w Części III Zamówienia ofertę złożoną przez: Balcia Insurance SE, oddział w Polsce, al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91. ust. 1. Ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w Części III Zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego – łącznie 86,40 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty dotyczące realizacji Części II:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja w kryterium –

Cena

Punktacja w kryterium –

Klauzule dodatkowe

Łączna ilość punktów

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

36,42

4,40

40,82

2.

Compensa TU S.A. VIG

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

41,82

2,00

43,82

3.

UNIQA TU S.A.

Przedstawicielstwo w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

34,36

12,40

46,76

4.

Balcia Insurance SE

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

w której imieniu i na rzecz działa

pełnomocnik:

RESO Europa Service Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 1

80,00

6,40

86,40

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy, którzy złożyli ofert na realizację Części I, Części II i Części III.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, które zostały złożone na realizację Części I, Części II i Części III.

 

  1. Podpisanie Umowy na realizację Części I, II i III Zamówienia możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi Wykonawcami.

 

  1. Informacja dot. środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych „Środki Ochrony Prawnej” (art. od 179 do 198 g.)

 

 

 

 

 

...................................................................

 (podpis kierownika Zamawiającego)

Pliki do pobrania: