BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

 

Zbójna, dnia 23 listopada 2020 r.

 

Znak sprawy: UE.271.5.2020

 

Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert

            Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego", które odbyło się w dniu 23.11.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, podano następujące informacje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia to: 137 100,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części:

1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków    : 76 800,00 zł,

2) Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów:       51 300,00 zł,

3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej: 9 000,00 zł.

 

  1. Do zamawiającego do dnia 23.11.2020 r. do godz. 9:00 zostały złożone 3 oferty dotyczące części I zamówienia przez następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena łączna ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Zwiększenie limitów odpowiedzialności

1.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

67 926,00 zł

Klauzula nr 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53 i 54

C1 – zwiększenie limitu o 100%;

C2 – zwiększenie limitu o 50%;

C3 – zwiększenie limitu o 50%;

C4 – zwiększenie limitu o 50%;

C7 – zwiększenie limitu o 100%;

C8 – zwiększenie limitu o 100%;

2.

SALTUS Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

76 461,00 zł

Klauzula nr 41, 42, 43, 48, 49 i 53

C1 – zwiększenie limitu o 100%;

C2 – zwiększenie limitu o 100%;

C3 – zwiększenie limitu o 100%;

C4 – zwiększenie limitu o 100%;

C7 – zwiększenie limitu o 100%;

C8 – zwiększenie limitu o 100%;

C9 – zwiększenie limitu o 50%;

3.

UNIQA TU S.A.

Przedstawicielstwo w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

84 690,00 zł

Klauzula nr 42, 43, 48 i 49

C1 – zwiększenie limitu o 100%;

C2 – zwiększenie limitu o 100%;

C3 – zwiększenie limitu o 100%;

C4 – zwiększenie limitu o 100%;

C5 – zwiększenie limitu o 100%;

C6 – zwiększenie limitu o 100%;

C7 – zwiększenie limitu o 100%;

C8 – zwiększenie limitu o 100%;

C9 – zwiększenie limitu o 25%;

 

 

  1. Do zamawiającego do dnia 23.11.2020 r. do godz. 9:00 zostały złożone 4 oferty dotyczące części II zamówienia przez następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena łączna ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

38 640,00 zł

Klauzula nr 5 i 6

2.

Compensa TU S.A. VIG

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

48 810,00 zł

Klauzula nr 5

3.

Concordia Polska TU S.A.

ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

33 720,00 zł

Klauzula nr 5

4.

Balcia Insurance SE

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik:

RESO Europa Service Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

35 955,00 zł

Klauzula nr 5

 

 

  1. Do zamawiającego do dnia 23.11.2020 r. do godz. 9:00 zostały złożone 4 oferty dotyczące części III zamówienia przez następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena łączna ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Oddział w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 4

96-100 Skierniewice

8 208,00 zł

Klauzula nr 5, 8 i 15

2.

Compensa TU S.A. VIG

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

7 149,00 zł

Klauzula nr 10

3.

UNIQA TU S.A.

Przedstawicielstwo w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

8 700,00 zł

Klauzula 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 i 15

4.

Balcia Insurance SE

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik:

RESO Europa Service Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

3 747,00 zł

Klauzula nr 5, 8, 10 i 14

 

  1. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z projektem umowy.
  2. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy.
  3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp – wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 4do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pliki do pobrania: