BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zbójna, 12 listopada 2020 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział
                w postępowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NR 2 NA PYTANIA DO SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 606601-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.
na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zbójna.

 

Gmina Zbójna, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

 

 

Pytanie nr 12:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

 

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone
do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.”

 

Pytanie nr 13:

Proszę o aktualizację danych szkodowych.

 

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że dane dot. wypłat odszkodowań i rezerw znajdujące się w Załączniku nr 6 są aktualne na dzień 02.11.2020 r.

 

Pytanie nr 14:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka.

 

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ,
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody:

 1. geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego oraz inne wynikające z obsuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka;

 

Pytanie nr 15:

Proszę o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 12-tu miesięcy.

 

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 16:

Proszę o zmianę limitu w klauzuli obligatoryjnej nr 9 – kl. szybkiej likwidacji szkód – do kwoty 10 000,00 PLN.

 

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 17:

Zamiast klauzuli obligatoryjnej nr 12 – klauzuli mienia nieprzygotowanego do pracy oraz klauzuli obligatoryjnej nr 23 – kl. mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

 • teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
 • wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
 • gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: 60 dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  100 000,00 PLN

Franszyza redukcyjna:1 000,00 PLN.

 

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 18:

Proszę o wykreślenie klauzuli warunków i taryf z katalogu klauzul obligatoryjnych.

 

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 19:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja nie została podana o następujące dane:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,

- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,

- ogólny stan techniczny budynku,

- konstrukcja ścian, dachu, pokrycia dachu.

W przypadku braku takiej informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych proszę o potwierdzenie, iż będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

 

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy, wszystkie dostępne na chwilę obecną informacje dot. budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie patrz klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr 16).

 

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

 

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 21:

Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

 

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą nadzień dzisiejszy, wszystkie dostępne na chwilę obecną informacje dot. budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 2010 r. dokonano termomodernizacji budynków Szkół w Kuziach i w Dobrym Lesie.

 

Pytanie nr 22:

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

 

Odpowiedź nr 22:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

 

Pytanie nr 23:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

 

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych zgłoszony do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki i inkunabuły.

 

Pytanie nr 24:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy
o uzupełnienie następujących informacji:

a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów,

b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu,

c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły,

d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych
i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 24:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.

 

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

 

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą nadzień dzisiejszy, wszystkie dostępne na chwilę obecną informacje dot. środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie nr 26:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I.    mienie wyłączone z eksploatacji,
II.   pustostany
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

 

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji i pustostanów. Jednocześnie zamawiający informuje, że stan techniczny budynków został opisany zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy w Załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie nr 27:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 27:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26.

 

Pytanie nr 28:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie patrz klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji (nr 23).

 

Pytanie nr 29:

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

 

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą nadzień dzisiejszy, wszystkie dostępne na chwilę obecną informacje dot. zabezpieczenia budynków
i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 

 

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ,
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody:

 1. w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji;

 

Pytanie nr 31:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 31:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 30. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

 1. gdzie się znajduje – adres,
 2. od kiedy funkcjonuje,
 3. na jak dużym obszarze,
 4. czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy,
 5. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

 

Odpowiedź nr 32:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje zakładem utylizacji odpadów.

 

Pytanie nr 33:

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 33:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada informacji
o wypłaconych odszkodowaniach lub wysokości poniesionych strat związanych
z powodzią.

 

Pytanie nr 34:

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 34:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada informacji
o wypłaconych odszkodowaniach lub wysokości poniesionych strat związanych
z podtopieniem.

 

Pytanie nr 35:

Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o wypłaconych odszkodowaniach lub wysokości poniesionych strat związanych z podniesieniem wód gruntowych.

 

Pytanie nr 36:

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

 

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„(…)dla ryzyka powodzi limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”

 

Pytanie nr 37:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych.

 

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 38:

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

 

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 39:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

 

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 40:

Proszę  o wskazanie rodzaju, ilości oraz  jednostkowych sum ubezpieczenia zestawów solarnych i paneli fotowoltaicznych. Prosimy również o informacje czy instalacje  są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.

 

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający informuje, że 2 szt. zestawów solarnych znajduje się budynkach Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury i nie są one już objęte gwarancją. Natomiast 120 zestawów ogniw fotowoltaicznych znajduje się na posesjach prywatnych mieszkańców Gminy oraz przy budynku Hydroforni i są one objęte gwarancją.

- przy budynku hydroforni 96 paneli ogniw fotowoltaicznych o wartości 187 711,47zł z gwarancją do 27.10.2021r.

- 120 zestawów ogniw fotowoltaicznych (po 8 paneli każdy zestaw) o wartości w sumie: 2111411,91 zł z gwarancją do 27.12.2025r.

 

Pytanie nr 41:

Prosimy o udostępnienie wykazu mienia zabytkowego, zbiorów, eksponatów muzealnych, namiotów ze wskazaniem jednostkowych sum ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia zabytkowego, zbiorów, eksponatów muzealnych oraz namiotów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyklucza nabycia takiego mienia w okresie realizacji zamówienia.

 

Pytanie nr 42:

Proszę o wskazanie jakiego rodzaju mienie znajdujące się na wolnym powietrzu  Zamawiający chce objąć ochroną. Proszę o podanie sum ubezpieczenia oraz sposobu zabezpieczeń.

 

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający informuje, iż mienie znajdujące się na wolnym powietrzu to m.in. różnego rodzaju obiekty małej architektury, ławki, kosze itp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy  wszelkie dostępne informacje do. sumy ubezpieczenia oraz sposobu zabezpieczeń znajdują się w Załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ.

 

Pytanie nr 43:

Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 15 – kl. awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje w odniesieniu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń o szkody powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
 2. Maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ww. zakresem ubezpieczenia po ich zainstalowaniu i pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 4. a)  narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
 5. b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
 6. c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
 7. d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
 8. e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
 9. f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
 10. g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.
 11. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000 PLN
 12. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

 

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 44:

Proszę o usunięcie klauzuli zmian w odbudowie oraz klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia z katalogu klauzul obligatoryjnych.

 

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 45:

Proszę o zmianę klauzuli obligatoryjnej nr 22 – kl. miejsca ubezpieczenia na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje na nowe lokalizacje Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (miejsca prowadzenia działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia. Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN.

 

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 46:

Proszę o zmianę limitu w klauzuli obligatoryjnej nr 31 – kl. zalaniowa – na 20 000,00 PLN.

 

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 47:

Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 34 – kl. szkód elektrycznych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

 1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
 2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
 3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
 4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
 5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 • niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
 • zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 • zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
 • uszkodzenia izolacji,
 • zwarcia (spięcia).
 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:
 • w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
 • wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
 • w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
 • w okresie napraw i prób;
 • w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
 • wskutek przyczyny mechanicznej;
 • wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
 • w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
 • wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
 • we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
 • w transformatorach starszych niż 25 lat.
 1. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
 2. Podstawą do wyliczenia składki jest:
  • łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilovoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
  • przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
  • rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
 3. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.
 4. Za wysokość szkody przyjmuje się:
  • koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub
  • koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:50 000 PLN

Franszyza redukcyjna : 10% szkody min. 500 PLN dla maszyn starszych niż 10 lat, 5% min. 500 PLN dla maszyn do 10 lat.

 

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 48:

Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 35 – kl. katastrofy budowlanej – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

 • których wiek przekracza 50 lat ,
 • nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 • tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 • użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000 PLN.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości  szkody i nie mniej niż 500,- zł

 

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 49:

Proszę o zmianę klauzuli obligatoryjnej nr 36 – kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

 1. a) prac ziemnych,
 2. b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000 PLN.

 

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 50:

Jakiego rodzaju pojemniki na odpady Zamawiający chce objąć ochroną? Proszę o wskazanie jednostkowej sumy ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający informuje, ze jako pojemniki na odpady rozumie różnego rodzaju kosze/kontenery na śmieci zlokalizowane na terenie Gminy, będące jego własnością.

 

Pytanie nr 51:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min 500 PLN dla kradzieży zwykłej.

 

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 52:

Proszę o wprowadzenie zapisu  w ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: „Ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników o ile pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.”

 

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 53:

Jaki produkt Zamawiający chce objąć ochroną ubezpieczeniową?

 

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że jako produkt chce objąć ochroną ubezpieczeniową produkt gastronomiczny oraz wodę (patrz rozszerzenie ubezpieczenia OC nr 4.15 i 4.28).

 

Pytanie nr 54:

Proszę o sprecyzowanie w ryzyku OC: „Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej po wypadku”.

 

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

Pytanie nr 55:

Proszę o dopisanie w pkt 4.5 ryzyka OC: „….nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych”.

 

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

Pytanie nr 56:

Proszę o dopisanie w pkt 4.23 ryzyka OC: ….w tym szkody w obcych pojazdach mechanicznych.”

 

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 57:

Proszę o usunięcie pkt 4.30 ryzyka OC – szkody będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego…….... W przypadku braku akceptacji proszę o zmniejszenie limitu do 100 000,00 PLN.

 

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 58:

Proszę o potwierdzenie, iż  Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie  zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

 

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający informuje, że w gminie nie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej ani Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym zapewnia środki ochrony indywidualnej pracownikom.

 

Pytanie nr 59:

Proszę o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

 

Odpowiedź nr 59:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Pytanie nr 60:

Proszę o potwierdzenie, że  Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

 

Odpowiedź nr 60:

Patrz odpowiedź na pytania nr 58 i 59. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

 

Pytanie nr 61:

Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

 

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 62:

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

 

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie oczekuje włączenia do ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, z wyjątkiem zapisu programu OC w pkt. 4.28.

 

Pytanie nr 63:

Proszę o wprowadzenie zapisu w pkt. 4.34 oraz 4.35 OC „z uwzględnieniem zapisów aktualnej Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.

 

 

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

Pytanie nr 64:

Proszę o wyłączenie z ochrony OC deliktowej i kontraktowej ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem władzy publicznej. W przypadku braku akceptacji proszę o  wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

 

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

-    wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

-    związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,

-    wyrządzone wskutek nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu zagospodarowania przestrzennego,

-    powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia,

-    powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego,

-    potencjalnych, związanych z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Odpowiedź nr 64:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 57. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 65:

Prosimy o akceptację klauzuli wypowiedzenia w poniższym brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

      Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

 

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 66:

Prosimy o informację, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich  zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację,  jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat,

 

Odpowiedź nr 66:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

 

Pytanie nr 67:

Prosimy o informację:

 • czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
 • czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
  W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
 • czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
 • jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,

 

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający informuje, że:

 • podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 8;
 • wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną;
 • patrz odpowiedź na pytanie nr 8;
 • w okresie od 01.01.2016 ro do 31.12.2018 r. obowiązywał franszyza redukcyjna 200,00 zł w kradzieży zwykłej oraz franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1 000,00 zł w OC władzy publicznej;

 

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

 

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 69:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

 • ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 • ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

 

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkowane jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 70:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

 

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkowane jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 71:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

 

Odpowiedź nr 71:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

 

Pytanie nr 72:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym
(w szczególności dotyczy dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji).

 

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający informuje, że informacja o stanie technicznym budynków została podana zgodnie z najlepszą wiedzą w Załączniku nr 6 do SIWZ.

 

 

Pytanie nr 73:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku wskazania obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA.

 

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 74:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów.

 

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ nie zgłasza do ubezpieczenie budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie patrz klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji (nr 23).

 

Pytanie nr 75:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi, ścieżki rowerowe, mosty, kładki, prosimy o informacje o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informacje o ich lokalizacji, długości przęseł, opis konstrukcji.    

 

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na sumy stałe dróg, ścieżek rowerowych, mostów i kładek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia drogi i chodniki wewnętrzne zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Gminy Zbójna
nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe”

 

Pytanie nr 76:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

 

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 77:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.”

 

Pytanie nr 78:

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 79:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

 

Odpowiedź nr 79:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

 

Pytanie nr 80:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

 

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego bez umownego przejęcia lub rozszerzania odpowiedzialności.”

 

Pytanie nr 81:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

 

Odpowiedź nr 81:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 80.

 

Pytanie nr 82:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie obejmuje szkód pokrywanych w ramach ob. OC zarządcy nieruchomości.

 

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie
nr 55.

 

Pytanie nr 83:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych.

 

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 84:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

 

Odpowiedź nr 84:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 85:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

 

Odpowiedź nr 85:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 86:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

 

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 87:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zapisów dotyczących kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą należy uzyskać potwierdzenie od Zamawiającego lub Ubezpieczającego (o ile nie wynika to już z zapisów SIWZ lub programu ubezpieczenia), że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

 

Odpowiedź nr 87:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 54.

 

Pytanie nr 88:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 89:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

 

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 90:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

 

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 91:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym szpitalami.

 

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 92:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

 

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia domów pomocy społecznej.

 

Pytanie nr 93:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.

 

Odpowiedź nr 93:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 61 i 62.

 

Pytanie nr 94:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

 

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 95:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

 1. a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialnoścI w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

 

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w kwocie 150 000,00 zł w kwestiach związanych
z zarządzaniem drogami.
Zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ – Program Ubezpieczenia, część III – Ryzyka podlegające ubezpieczeniu, część
I zamówienia, A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej, pkt 4.30. przyjmuje brzmienie:

 

 • odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 • związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
 • które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
 • powstałych w wyniku niewypłacalności,
 • wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 • wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego
  w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł z podlimitem 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w kwestiach związanych z zarządzaniem drogami;

 

Pytanie nr 96:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;

2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,

3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,

4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;

5) powstałe w wyniku utraty dokumentów

 

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż katalog wyłączeń dot. czystych strat finansowych znajduje się w SIWZ.

 

Pytanie nr 97:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 98:

Dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczając nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

 • czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
 • gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
 • jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
 • czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
 • od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
 • jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
 • czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
 • czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
 • czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

 

Odpowiedź nr 98:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 97.

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników
i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

Pliki do pobrania: