BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 639c656b-aab3-4af8-a03f-ac7199c2b4f0

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II
nawierzchnia bitumiczna.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670025
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 64
1.5.2.) Miejscowość: Zbójna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-416
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 214 00 29
1.5.8.) Numer faksu: 86 214 00 29
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzbojna@lo.home.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II
nawierzchnia bitumiczna.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aaeedb0-1d03-11ec-b885-f28f91688073
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191106/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24 09:18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002638/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Przebudowa dróg gminnych.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: ugzbojna@lo.home.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
ugzbojna@lo.home.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Zbójna,
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Bajno, kontakt: telefon/ *:
86 214 00 29, adres e-mail: iodo@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl;
c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
niniejszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada osoba fizyczna składająca ofertę:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej
ofertę**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba
fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
dotyczących ją narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UE.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia
bitumiczna.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami (załącznik nr 10
do SWZ).
2. Roboty w.w. zadania mogą być rozpoczęte nie wcześniej niż zakończenie I etapu inwestycji
oznaczonej nr UE.271.2.2021 dotyczącej realizacji podbudowy. Umowa z Wykonawcą
podbudowy zawarta 28 lipca 2021r. przewiduje realizację I etapu w ciągu
10 miesięcy od dnia podpisania umowy, t.j. do 28 maja 2022r.
Wcześniejsze rozpoczęcie prac możliwe jest jedynie w sytuacji kiedy Wykonawca I etapu
(podbudowy) zakończy prace przed umownym terminem, o czym Zamawiający poinformuje
Wykonawcę niniejszego zamówienia.
3. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z w.w. dokumentacją projektową.
Załączone do SWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi
sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty
wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót,
a ujęte w dokumentacji projektowej.
4. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to
traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne
– a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania
materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki
o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.
Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót
materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej
postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze), tj. muszą być co
najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki
urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w
dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty
techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana
umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany
materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
rzeczywiście równoważne.
UWAGA:
Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania robót dokonać oceny warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego poprzez sprawdzenia nośności i wskaźnika zagęszczenia w
min. 10 punktach. Wyniki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do
układania warstw bitumicznych. Jest to warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45113000-2 - Roboty na placu budowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór
oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
1. Cena – 60%
2. Gwarancja (Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez
Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do
72 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowany) – 40%
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty według poniższych wzorów:
1. Cena:
cena brutto oferty najniższej
----------------------------------------- x 100pkt. x 60% = Wynik A
cena brutto oferty rozpatrywanej
2. Gwarancja:
gwarancja w ofercie badanej ------------------------------------------------------------------------------ x 100pkt. x
40% = Wynik B
najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
Ocena wypadkowa każdej z Ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie
poszczególnych kryteriów:
Suma = Wynik A + Wynik B
Oferta Najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwyższą ilość punktów (Suma), tzn. oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
800 000,00zł.
- Zdolności technicznej lub zawodowej,
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest wykazanie przez wykonawcę:
- realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej t.j. budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o wartości min. 800 000,00 zł brutto, w tym
min. 3km o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. (Wzór załącznik nr 5 do SWZ).
- osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór załącznik nr 6 do SWZ).
Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do
sprawowania funkcji kierownika budowy i robót w specjalności budownictwa drogowego. Osoba
pełniąca funkcję kierownika budowy powinna wykazać się doświadczeniem jako kierownik
budowy/robót minimum 1 zadania polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o
długości minimum 3 km o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa poniżej.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
􀀀 w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5
- oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r.
poz.1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej
􀀀 w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
􀀀 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 800 000,00zł.
􀀀 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
- wykazania przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej t.j. budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o wartości min. 800 000,00 zł brutto, w tym min.
3km o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. (Wzór załącznik nr 5 do SWZ).
- wykazania osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 6 do SWZ).
Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności budownictwa drogowego. Osoba pełniąca funkcję
kierownika budowy powinna wykazać się doświadczeniem jako kierownik budowy/robót minimum 1
zadania polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o długości minimum 3 km o
nawierzchni mineralno-bitumicznej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie – 9.000,00
zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i
3 oraz ust. 2 ustawy
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt
2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić
następujące wymagania:
1. Jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik,
upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę w
postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo);
2. Wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ma obowiązek
dołączenia do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdz. XXI ust. 1 zgodne z
załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeśli oferta Wykonawcy składającego ofertę wspólną zostanie najwyżej oceniona zostanie on
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
wymienionych w rozdz. XXI ust. 5 pkt b, które składa każdy z wykonawców występujących
wspólnie,
- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w rozdz. XXI ust. 5 pkt a składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie
po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie
został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez
podwykonawców;
d) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla zamawiającego,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z
przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o
czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają
wykonanie zamówienia
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i
niewypałów,
h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się
przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez zamawiającego na terenie budowy,
- w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do h) – o czas niezbędny do
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badań.
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez zamawiającego zgody na zawarcie
przez wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 7, która w
szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania
protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego i zapłaceniem przez wykonawcę (i
udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego
zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron.
5) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:
- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności
zmiany pozwolenia na budowę,
- przedmiar i niezbędne rysunki.
5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
4) Jeżeli zmiana umowy związana będzie ze skutkami COVID-19 określonymi w art. 15r Ustawy
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Do wypełnionego formularza ofertowego każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- dowód wpłaty wadium
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
- pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika
należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
- zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem
zamówienia publicznego, które zostaną powierzone podwykonawcom (wzór załącznik nr 7) -
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
jeżeli dotyczy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1 zgodne z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także
oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191106/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Pliki do pobrania: