BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna” znak sprawy UE.271.5.2021.

Zbójna, dnia 11.10.2021r.

 

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna” znak sprawy UE.271.5.2021.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 11.10.2021r. o godz. 10.30

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi  789 562,48 zł brutto.